การตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน (SAR) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

การตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน (SAR) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี