คณะครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  จำนวน  30 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2555