ประชุมสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ประชุมสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที 26 กรกฎาคม 2555 ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี