การตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน (SAR) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจภายในของมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3