ภาพบรรยากาศ นักศึกษาเกาหลีดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s  University  ประเทศเกาหลี ทำกิจกรรม “World Culurs Experience : Thailand”  โดยศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามสาขาต่างๆ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความร่วมมือและเป็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกัน  แลกเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมเป็นการเปิดโลกทัศน์สู่สากล