ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สำนักงานอธิการบดี)

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าร่วมฟังการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สำนักงานอธิการบดี) ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี นายเทวินทร์  จันทรศักดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี