ภาพกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัด การแข่งขันวาดภาพระบายสีโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน  โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี