ภาพกิจกรรม RMUTT Freshy Night เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555

ภาพกิจกรรม RMUTT Freshy Night เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี