กองบริหารงานบุคคล ประชุมปรึกษาหารือการอยู่ร่วมกันในบ้านพักอาศัยสวัสดิการ ศูนย์รังสิต

กองบริหารงานบุคคล  ประชุมปรึกษาหารือการอยู่ร่วมกันในบ้านพักอาศัยสวัสดิการ  ศูนย์รังสิต  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 สำนักงานคณบดี ศูนย์รังสิต  เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในบ้านพักสวัสดิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ  ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และเพื่อเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผู้พักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ  นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ   เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน