ภาพกิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม”  โดยกำหนดกิจกรรม รุ่นที่  1 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555  และรุ่นที่  2  วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555   ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร 2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเทคโนโลยีนำสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร และผู้เข้าอบรมยังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้