คณาจารย์โรงเรียนจิตรลดาและนักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

คณาจารย์โรงเรียนจิตรลดา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  127  คน   เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัวของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555  เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงด้วยการค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่นักเรียน