โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานเสื้อผ้าเด็ก และ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานเสื้อผ้าเด็ก และ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (KM) การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้สนใจและบริษัท ในวันที่  3 เมษายน 2555  ณ อาคาร 3 ชั้น 4