ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์โรงเรียนสายปัญญารังสิต  นำนักเรียนที่เลือกแผนการเรียนสายเกษตร จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  วันที่ 12 มิถุนายน 2555  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

คุณทวีวัตน์  อารีย์พงศา  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  มทร.ธัญบุรี นำทีมภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วันที่ 15 มิถุนายน 2555  ณ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร