ตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน (SAR)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชาฯ โดยคณะกรรมการตรวจภายในของมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 18,19,21 มิถุนายน 2555  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3