ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี