นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปลูกต้นไม้บริเวณประตู 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณประตู 1  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555