ภาพบรรยากาศ อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

การอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับคณะ/วิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555