ประชุมสัมมนาวิชาการ “กีฬามหาวิทยาลัยกับความเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน”

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “กีฬามหาวิทยาลัยกับความเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน”

27 – 29 มิถุนายน 2555

ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่  รีสอร์ท  เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

จัดโดย  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)