ภาพบรรยากาศสัมมนาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา

สัมมนาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา

เมื่อวันที่  27 – 29  มีนาคม  2554

ณ โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท จังหวัด ระยอง