พิธีมอบทุนการศึกษา (นายยอดชาย ก้องกังวาล) ประจำปีการศึกษา 2555

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา  (นายยอดชาย  ก้องกังวาล)  ประธานบริษัทวิศวกร 43 จำกัด มอบทุนให้แก่นางสาวอังคณา  อุดมผล  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มูลค่าทุน 50,000 บาท เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2555 เวลา 10.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ห้องประชุมชั้น 2  โดยมีรองอธิการบดี (นายวิรัช  โหตระไวศยะ) เป็นประธานในพิธี