โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำหรับบุคลากร เรื่องเทคนิคการสื่อสาร และประสานงานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำหรับบุคลากร เรื่องเทคนิคการสื่อสาร และประสานงานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ         เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสโมสรข้าราชการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี