ภาพบรรยากาศวันมัคคุเทศก์ไทย 2555

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว พึงแสดงออกต่อพระองค์ ณ ห้องเอกสโรชา ชั้น 1 และลานอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์