การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 6/2567

อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 6/2567 จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง สวัสดิการในอนาคตของบุคลากรมหาวิทยาลัยไทย โดยวิทยากรจาก สปสช. และ กิจกรรม ART &  AROMATHERAPY วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล และพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี