กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Identity)

ผศ.ณัชติพงษ์  อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Identity) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี