พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี กล่าวรายงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี