ลงนามความร่วมมือผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง กับ บริษัท คาริสม่า เรดิโอ บรอดคาสติ้ง จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและร่วมผลิตรายการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ นายภัทราวุธ  หอมสะอาด ประธานกรรมการ บริษัท คาริสม่า เรดิโอ บรอดคาสติ้ง จำกัด เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านการวางแผน และการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี