การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จัดโดย สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี