พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี  และ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี