พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี