รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล “ASIC Premier institution”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการรับมาตรฐานการศึกษา ระดับ Premier จาก the Accreditation Service for International School, Colleges and Universities

The Accreditation Service for International School, Colleges and Universities (ASIC) เป็นองค์กรประเมินและตรวจรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซึ่งให้การรับรองคุณภาพการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาทั่วโลก ASIC ให้ความสำคัญกับบริบทและอันลักษณ์ของสถาบันการศึกษา รวมถึงเป้าหมายการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละสถาบัน นอกจากนี้ ASIC ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ นักศึกษา บุคลากร และระบบสนับสนุนการศึกษาและการใช้ชีวิต โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจาก ASIC มาตั้งแต่ปี 2557

ในปี 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก ASIC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 Dr. Maurice Dimmock, the chairman of ASIC ได้เดินทางมามอบโล่เกียรติยศรางวัล “ASIC Premier institution” พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ รองศาตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ในการสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ลอง บีช การ์เด้น แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการยกย่องจาก ASIC ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) Premises and Health & Safety, 2) Management and Staff Resources, 3) Learning and Teaching Course Derivery, 4) Quality Assurance and Enhancement, 5) Student Welfare and 6) Marketing and Recruitment ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับนโยบายด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

รางวัล “ASIC Premier institution” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 ถึง 28 เมษายน 2570 ซึ่งรางวัลนี้เป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในบริบทของความเป็นนานาชาติต่อไปในอนาคต

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี