ศาลจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมบัว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555