ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 4

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 4 พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและอาจารย์ประจำห้องสอบสัมภาษณ์  วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี