อบรมการทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดการอบรมการทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร และนางเสาวนีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการอบรม วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จ.ปทุมธานี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี