การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี