การประชุม เรื่อง Credit Bank & Lifelong Learning

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง Credit Bank & Lifelong Learning พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลติจิทัล (องค์การมหาชน) วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี