รับรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21 ประเภท “องค์กรดีเด่น”(สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเทพทอง ประจำปี 2565 แก่ผู้แทนองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ ประเภท “องค์กรดีเด่น” โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี