ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อม รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดี  ดร.วลัญช์รัก  พุ่มชลิต  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับ  H.E. Mr. Juvêncio de Jesus Martins เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจำประเทศไทย และ Ms. Merina Xarea  เลขานุการเอก  วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 1 มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี