พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัย  ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ นายชูพงศ์  คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมในระดับท้องถิ่นร่วมกัน  วันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี