มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการให้บริการ Digital Transcript และ Credit bank

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก  ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา การให้บริการ Digital Transcript และ การดำเนินงานด้าน Credit bank  วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี