ถวายปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) แด่ พระพรหมบัณฑิต

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) แด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ. ๙,Ph.D) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี