พิธีเปิด กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”  รายวิชาการคิดเชิงออกแบบและวิชามหาวิทยาลัยสีเขียว ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี