พิธีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และดร.ปรารถนา ศรีสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยมี นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร เป็นสักขีพยานในการลงนาม  วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี