การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (FENETT’2023 Conference)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (FENETT’2023 Conference) โดยมี รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวรายงาน จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

,,.

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี