รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2566”

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ดร.พยุง ศักดาสาวิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.สมพร ธุรี  เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2566” พร้อมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับของที่ระลึก จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร จัดโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี