ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ASIC

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ASIC (Accreditation Service for International Colleges and University, UK)  โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี