มอบ 30 ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล บุตรบุญธรรมในองค์ประไหมสุหรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษา 30 ทุน ให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล เผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในภาพรวม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นักศึกษาทุกคนจะมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ของตนเอง ประโยชน์ของครอบครัว และประโยชน์ของสังคม ผู้ได้รับทุน ทุกท่าน มีความสำเร็จในชีวิต ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติด้วยการใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการศึกษามีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพในอนาคตอย่างสง่างาม เพื่อสร้างความ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล บุตรบุญธรรมในองค์ประไหมสุหรี แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะได้ร่วมสร้างและสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต รู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณท่านดาโต๊ะฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา ด้วยการเพิ่มพลังใจและเสริมกำลังทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหวังของชีวิต และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือน มทร.ธัญบุรี ในช่วงเวลาของการจัดงานเปิดบ้านราชมงคล ประจำปี พ.ศ.2566 ของท่านดาโต๊ะฯ ในครั้งนี้ จะสามารถโยงใยไปสู่การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีต่อกัน ตลอดจนถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อย่างต่อเนื่อง

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี