กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา Show and Share และคืนข้อมูลชุมชน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา Show and Share และคืนข้อมูลชุมชน  ของนักศึกษารายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน  ภาคการศึกษาที่ 1/2565  วันที่ 19 ตุลาคม 2565  ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี