โครงการ “การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิทัล  จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี