โครงการอบรมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เรื่อง “การพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดี เป็นวิทยากร จัดโดยฝ่ายจัดการพลังงานและคามยั่งยืน กองอาคารสถานที่  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  9 สิงหาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี