พิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการ เพื่อพัฒนาการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของประชาชน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการ เพื่อพัฒนาการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของประชาชน กับ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดการดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลา3 ปี ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี